Steun ons en help Nederland vooruit

Criteria ASD 2020

Opzet 2020 en criteria

Bedrijven en non-profit organisaties (“ondernemingen”) in het Vechtdal worden door D66 leden in de gemeentes Dalfsen, Ommen en Hardenberg genomineerd. Per lid mogen twee organisaties/bedrijven worden aangedragen. Voor ieder bedrijf of iedere organisatie worden maximaal 150 woorden toegevoegd ter motivatie van de nominatie. In die vijf zinnen wordt alvast zoveel mogelijk inhoudelijk antwoord gegeven op de criteria voor duurzaamheid. De deadline voor nominaties is op maandag 25 mei 2020. Op basis van die nominaties maakt het bestuur een keuzeformulier en kiezen de leden in de week van 1 juni 2020, zo bepalen we samen de winnaar van de ASD 2020.

Het begrip duurzaamheid is een ruim begrip. Zowel de inrichting van de onderneming als de producten vallen daaronder. Omdat ondernemingen in de regio Vechtdal zeer divers zijn, zijn de opgestelde criteria een mix van beide uitingen van duurzaamheid. Bovendien zijn ze vooral richtlijnen, respectievelijk een checklist voor zowel de nominaties en de begeleidende teksten en de uiteindelijke keuze van de leden van D66 Vechtdal.

De criteria voor de Antoinette Stegeman-Drijber Duurzaamheidsprijs van D66Vechtdal zijn hoofdzakelijk afgeleid van twee documenten: duurzaam-ondernemen.nl en allesduurzaam.nl, een website waar consumenten die op zoek zijn naar duurzame producten terecht kunnen. De twee websites zijn particuliere initiatieven, maar gebruiken wel de internationale standaards voor duurzaam ondernemen en duurzame producten.

MVO en duurzaamheid

“Duurzaam” of “Maatschappelijk verantwoord ondernemen” (MVO) worden in Nederland vaak als synoniemen gebruikt. Men verstaat hieronder zodanig ondernemen dat de aandacht voor milieu, sociaal-ethische en winst gebalanceerd is en afgestemd is op de verwachtingen van de stakeholders (belanghebbenden) van de onderneming. Een onderneming onderneemt maatschappelijk verantwoord indien zij haar activiteiten bewust richt op het toevoegen van waarde aan zowel “people”, “planet” als “profit”, daarin steeds opnieuw een zorgvuldige balans zoekt, daarover op een actieve en transparante manier verantwoording aflegt en daarover met haar stakeholders een open dialoog voert.

Ondernemingen kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.

 

MVO is de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw. Uitgangspunten zijn hierbij:

 • MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij de onderneming waarde creëert op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied;
 • MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties;
 • MVO is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie;
 • MVOis een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

allesduurzaam.nl heeft zich bij het opstellen van criteria voor duurzame producten laten leiden door vier algemene uitgangspunten:

 1. Verkleinenvan de ecologische voetafdruk;
 2. Sluitenvan de materialen kringloop;
 3. Gebruikmaken / opwekken van hernieuwbare energie;
 4. Bijdragenaan natuurontwikkeling en/of bewustwording.

CRITERIA voor de ANTOINETTE STEGEMAN-DRIJBER DUURZAAMHEIDSPRIJS:

BEDRIJFSVOERING

People

 1. Goed werkgeverschap: vastgelegde rechten/plichten, gezondheid/veiligheid gewaarborgd, voorzieningen persoonlijke ontwikkeling werknemers;
 2. Strategieën van de onderneming conflicteren niet met mensenrechten;
 3. Onderneming doet eerlijk zaken, houdt rekening met de gemeenschap en minimaliseert negatieve effecten van bedrijfsvoering op gemeenschap, ethische verantwoording in geval van ondersteuning publieke en politieke initiatieven;
 4. Gezondheid en veiligheid van consumenten worden gewaarborgd, transparantie/informatie over producten is voortdurend in ontwikkeling.

Planet

 1. Onderneming maakt herkomst grondstoffen inzichtelijk, poogt zoveel mogelijk uit en voor recyclingprocessen of afval te putten/produceren, bedrijf/organisatie maakt gebruik en herkomst van energie, water, elektriciteit alsmede de uitstoot van afvalstoffen inzichtelijk;
 2. Houdt de invloed van productie en distributie op het milieu en ecosystemen constant in de gaten en neemt maatregelen daar waar nodig.

Profit

De onderneming levert een positieve bijdrage aan lokale economie en bedrijvigheid, als ook aan het totale economische systeem; daar waar mogelijk draagt zij bij aan verantwoorde infrastructuur.

PRODUCTEN 

Voetafdruk; de onderneming levert:

 • Milieu-efficiënt product;
 • Gerecycled product;
 • Reparatie Tweedehands;
 • Lokaal product;
 • Handgemaakt/ambachtelijk product.

Energie, de onderneming werkt aan:

 • Duurzame energie;
 • Opwekken duurzame energie;
 • Energiebesparing;
 • Klimaat neutrale productie.

Kringloop

 • Cradle to Cradle product (product bestaat voor 100% uit opnieuw te gebruiken materialen);
 • Biologisch afbreekbaar product;
 • Niet-toxisch product;
 • Restafval beperking (beleid ter voorkoming van afval, opname materiële kringloop)

Bewustwording

 • Stimuleert bewustwording;
 • Bevordert duurzame recreatie;
 • Liefde en kennis over de natuur;
 • Behoud natuur.

Laatst gewijzigd op 7 mei 2020